Rank Upgrades

VIP -> ELITE

8.92 7.23 EUR View

ELITE -> TITAN

17.85 14.46 EUR View

TITAN -> LEGEND

23.78 19.26 EUR View

LEGEND -> MINE

35.68 28.90 EUR View